โรงแรมและการท่องเที่ยว ใน รหัสไปรษณีย์ 0010 พริทอเรีย

1-10
โรงแรมและโมเต็ล
194 Bancor Ave, Menlyn, Pretoria, 0010, South Africa
4.5  · $$$ · +27 12 942 5000+27 12 942 5000  · เปิดแล้ว
thecapital.co.za
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
521 Robert Craib St, Constantia Park, Pretoria, 0010, South Africa
4.5  · $$$ · +27 12 993 0790+27 12 993 0790  · เปิดแล้ว
constantiamanorguesthouse.business.site
อื่นๆ ที่พัก, โรงแรมและโมเต็ล
538 Jonathan St, Waterkloof Glen, Pretoria, 0010, South Africa
5.0  · $ · +27 82 817 9141+27 82 817 9141  · เปิดแล้ว
www.aviaryguesthouse.co.za
อื่นๆ ที่พัก
191 Gary Ave, Waterkloof Glen, Pretoria, 0010, South Africa
www.hatfieldcommunity.co.za
รถประจำทางและรถไฟ
Portion 50 Of the farm Rietfontein 395JR, 0010, South Africa
โรงแรมและโมเต็ล
441 Joy St, Waterkloof Glen, Pretoria, 0010, South Africa
โรงแรมและโมเต็ล
189 Amarand Ave, Waterkloof Glen, Pretoria, 0010, South Africa
5.0 
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว, การเดินทางและการขนส่ง
113 Duvernoy St, Constantia Park, Pretoria, 0010, South Africa
c-travel.co.za
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว
385 Lois Ave, Waterkloof Glen, Pretoria, 0010, South Africa
bible-tours.co.za
อื่นๆ ที่พัก
1126 George Eybers St, Constantia Park, Pretoria, 0010, South Africa
5.0