ศาสนา ใน รหัสโทรศัพท์ 48 Крушево, Opština Kruševo

1-6
ศาสนา, โบสถ์
Манастир Зрзе, Zrze 7505, North Macedonia
ศาสนา, โบสถ์
Prilep, North Macedonia
ศาสนา, โบสถ์
Republikanska 24, Prilep 7500, North Macedonia
www.mpc.org.mk
ศาสนา, โบสถ์
31, 7500, Kej 9-ti Septemvri, Prilep 7500, North Macedonia
ศาสนา, องค์กรสมาชิกอื่น
Aleksandar Makedonski 160, Prilep, North Macedonia
detskaambasada.org
ศาสนา, ชอปปิ้ง
Стара чаршија
1-6