សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ

 42 รีวิว
Krong Siem Reap, Cambodia

โทรศัพท์
063 760 767063 760 767

เว็บไซต์ 
western.edu.kh
สื่อสังคม 
ที่อยู่ 
Krong Siem Reap, Cambodia
เมือง: จังหวัดเสียมราฐ
พื้นที่ใกล้เคียง: Sangkat Svay Dangkum
เขตปกครอง: จังหวัดเสียมราฐ
ประเทศ: กัมพูชา

เกี่ยวกับ

សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเสียมราฐ សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ กำลังทำงานในกิจกรรม โรงเรียนประถมศึกษา, การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษา คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 063 760 767 คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ ได้ที่ western.edu.kh
การรองรับวีลแชร์
ใช่
หมวดหมู่:การศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา, การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป.
รหัส ISIC:85, 8510, 8521.

โรงเรียนประถมศึกษาใกล้ សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ