សាលារៀនហួរឃាងស្ទឹង

 11 รีวิว
NR8, Cambodia
ชั่วโมง 
เปิดจนถึง 16:00 เพิ่มเติม

โทรศัพท์
042 941 155042 941 155

สื่อสังคม 
ที่อยู่ 
NR8, Cambodia
เมือง: Prey Veng
พื้นที่ใกล้เคียง: Kou Khchak Commune
เขตปกครอง: Prey Veng
ประเทศ: กัมพูชา

เกี่ยวกับ

សាលារៀនហួរឃាងស្ទឹង ตั้งอยู่ที่ Prey Veng សាលារៀនហួរឃាងស្ទឹង กำลังทำงานในกิจกรรม การศึกษา, การศึกษาอื่น, โรงเรียนสอนขับรถ คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 042 941 155
การรองรับวีลแชร์
ใช่
หมวดหมู่:อื่นๆ การศึกษา ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น, โรงเรียนสอนขับรถ, การศึกษา.
รหัส ISIC:85, 8549.
แก้ไขธุรกิจ