ដេប៉ូ ពៅទូច បាក់ខ្លង លក់គ្រឿងសំណង់

 6 รีวิว
Unnamed Road, Khum Pak Khlang, Cambodia
ชั่วโมง 
วันนี้ · 06:30 - 17:30 เพิ่มเติม

โทรศัพท์
035 690 0868035 690 0868

สื่อสังคม 
เมือง: จังหวัดเกาะกง
เขตปกครอง: จังหวัดเกาะกง
ประเทศ: กัมพูชา

เกี่ยวกับ

ដេប៉ូ ពៅទូច បាក់ខ្លង លក់គ្រឿងសំណង់ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเกาะกง ដេប៉ូ ពៅទូច បាក់ខ្លង លក់គ្រឿងសំណង់ กำลังทำงานในกิจกรรม ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง, ร้านฮาร์ดแวร์ คุณไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 035 690 0868
หมวดหมู่:การขายส่งวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประปาและอุปกรณ์ทำความร้อนและเครื่องมือ, การค้าปลีกอุปกรณ์ สีและกระจกในร้านเฉพาะด้าน.
รหัส ISIC:4663, 4752.

การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย

ค้าส่งวัสดุก่อสร้างใกล้ ដេប៉ូ ពៅទូច បាក់ខ្លង លក់គ្រឿងសំណង់

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ