Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca decentrata N. 10

Piazza Angelo Pastrello, 1, 30030 Venezia VE, Italy
สื่อสังคม 
เมือง: เวนิส
การไปรษณีย์: 30030
เขตปกครอง: แคว้นเวเนโต
ประเทศ: อิตาลี

เกี่ยวกับ

Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca decentrata N. 10 ตั้งอยู่ที่ เวนิส Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca decentrata N. 10 กำลังทำงานในกิจกรรม ห้องสมุด
หมวดหมู่:กิจกรรมห้องสมุดและจดหมายเหตุ.
รหัส ISIC:9101.

ห้องสมุดใกล้ Sistema bibliotecario urbano. Biblioteca decentrata N. 10

ค้นหาธุรกิจแบบเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ
แก้ไขธุรกิจ