องค์กรทางการเมือง ใน รหัสไปรษณีย์ 12349 เบอร์ลิน

1-3
กีฬาและนันทนาการ, องค์กรสมาชิกทั้งหมด
Buckower Damm 260, 12349 Berlin, Germany
svbuckow.de
องค์กรสมาชิกทั้งหมด, โบสถ์
Buckower Damm 59, 12349 Berlin, Germany
britz-evangelisch.de
องค์กรทางการเมือง
Alt-Buckow 39b, 12349 Berlin, Deutschland
1-3